Beta

Zapytanie ofertowe: Zakup programu/ów komputerowego/ych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, audytów energetycznych, remontowych oraz efektywności energetycznej wraz ze szkoleniem.

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SOPZ.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Oferta winna zawierać: wypełniony formularz ofertowy -załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 3 doświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/ przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), e-mailem: sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby Funduszu, w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godz. 15:00.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: kryterium „cena”- waga 100%.

W ofercie należy podać całkowitą cenę netto i brutto zamówienia.