Beta

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert dla zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

Ofertę należy złożyć osobiście, lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 16.12.2022 r. do godziny 14:00.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

     Zapytanie ofertowe -
     Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
     Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
     Załącznik nr 4 - Doświadczenie Wykonawcy
     Załącznik nr 5 - Wykaz sprzętu i wyposażenia Wykonawcy