Beta

Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie Mikołajkowego Konkursu Internetowego Wiedzy o Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródłach Energii.

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SOPZ – załącznik nr 1.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Oferta winna zawierać: wypełniony formularz ofertowy -załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 3, doświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/ przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), e-mailem: sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby Funduszu, w terminie do dnia 21.11.2022 r. do godz. 14:00.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: najniższej łącznej oferowanej ceny.

W ofercie należy podać całkowitą cenę brutto usługi.

Termin realizacji zamówienia: do 12.01.2023 r.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: