Beta

Nabór wniosków na zadania edukacyjne: transport niskoemisyjny w Programie RW Edukacji Ekologicznej

Do 150.000 zł dotacji można otrzymać na zadanie edukacyjne popularyzujące transport nisko- i zeroemisyjny oraz jego rolę w ochronie powietrza w województwie lubuskim. Zadania w tym obszarze tematycznym, można zgłaszać do dofinansowania od 1 lutego 2023 r. w ramach III etapu naboru wniosków edukacyjnych do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, realizowanego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.

 

Wnioski z edukacji ekologicznej mające na celu upowszechnianie wiedzy o transporcie niskoemisyjnym, jego wpływie na zdrowie człowieka i środowisko naturalne nie tylko w najbliższym otoczeniu, oraz propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie wśród społeczeństwa lubuskiego, można składać do WFOŚiGW w Zielonej Górze od 01.02.2023 do  28.02.2023 r.

Zgodnie z zasadami Programu i Regulaminem Naboru, dofinasowanie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 150.000,- zł i nieprzekraczającej 90-95% kosztów kwalifikowanych zadania (w zależności od statusu podmiotu wnioskującego).

Szczegółowe informacje, zasady Programu i Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu RW EE, wraz z wymaganymi formularzami i załącznikami, znajdują się w Aktualnościach i zakładce: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na stronie głównej Funduszu www.wfosigw.zgora.pl.