Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w I kwartale 2015 roku

  1. Udzielono promesę pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. "Program ochrony przed hałasem dla odcinka drogi krajowej 92 (od km 16+100 do km 34+500)", realizowane przez Województwo Lubuskie
  2. Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. "Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w samochód ratownictwa wodnego", realizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp.
  3. Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa w kwocie 315.000 zł na zadanie pn. "Doposażenie w aparaturę przeznaczoną do badań parametrów chemicznych wody do spożycia dla ludzi w ramach prowadzenia PMŚ 2013-2015", realizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.
  4. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 78.100 zł, na zadanie pn. "XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. Promujemy Parki Krajobrazowe Polski", realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.