Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w III kwartale 2015 roku

 

  1. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 53.800 zł na zdanie pn. „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z przepompownią ścieków i przyłączem kanalizacyjnym z ośrodka PCK do kanalizacji miejskiej”, realizowane przez  Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
  2. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 22.140 zł na zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92 (od km 16+100 do km 34+500)”, realizowane przez Województwo Lubuskie.
  3. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 25.000 zł na zadanie pn. „Zakup stanowiska do badań dynamicznych powietrznych aparatów i masek, komplet narzędzi nieiskrzących oraz statywu bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu Komendę Powiatową PSP w Żaganiu.
  4. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 9.100 zł na zadanie pn. „Biuletyn ekologiczny Zielona Planeta - 2015”, realizowane przez Dolnośląski Klub Ekologiczny we Wrocławiu.
  5. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 84.870 zł na zadanie pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z  Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”, realizowane przez Województwo Lubuskie
  6. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 21.460 zł  na zadanie pn. „II Konferencja naukowo-techniczna i pokonferencyjne warsztaty dla studentów i doktorantów”, realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski.
  7. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 8.000 zł, na zadanie pn. „Reintrodukcja i ochrona popielicy w Polsce Zachodniej - etap III (Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy), realizowane przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA w Poznaniu.
  8. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 13.797,02 zł na zadanie pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk”, realizowane przez Gminę Czerwieńsk.
  9. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 49.999 zł na zadnie pn. „Zakup sprzętu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach doposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 podległej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego do rozpoznawania i eliminowania skażeń chemiczno - ekologicznych”, realizowane przez Miasto Gorzów Wlkp. Komendę Miejską PSP w Gorzowie Wlkp.