Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2017 roku

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  7 790 496,00  na zadanie pn. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody., realizowane przez Gminę Gozdnica
 2. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  2 069 837,00  na zadanie pn. Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów., realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie
 3. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  1 688 804,00  na zadanie pn. Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca: ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyków, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei, realizowane przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. Jasień
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  2 997 022,00  na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa SUW oraz budowa odcinka systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów., realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie
 5. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  960 175,00  na zadanie pn. Budowa systemu kanalizacji zbiorczej poza obszarem aglomeracji Trzebiechów w miejscowości Trzebiechów, budowa przydomowych oczyszczalni poza obszarem aglomeracji Trzebiechów oraz zakup samochodu asenizacyjnego., realizowane przez Gminę Trzebiechów
 6. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  6 750 000,00  na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Kożuchów - etap II., realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. Kożuchów
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  285 267,75  na zadanie pn. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - opracowanie dokumentacji technicznej., realizowane przez Województwo Lubuskie
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  101 850,00  na zadanie pn. Budowa bezodpływowych zbiorników na  ścieki sanitarne wraz z zakupem wodu asenizacyjnego na potrzeby objęcia systemem odbioru ścieków z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe, realizowane przez Gminę Skąpe
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  407 400,00  na zadanie pn. Budowa bezodpływowych zbiorników na  ścieki sanitarne wraz z zakupem wodu asenizacyjnego na potrzeby objęcia systemem odbioru ścieków z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe, realizowane przez Gminę Skąpe
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  300 000,00  na zadanie pn. Zastąpienie lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze Starego Kostrzyna do ul. Sikorskiego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na os. Drzewice., realizowane przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  1 200 000,00  na zadanie pn. Zastąpienie lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze Starego Kostrzyna do ul. Sikorskiego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na os. Drzewice., realizowane przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  50 000,00  na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Podmokle Wielkie i Podmokle Małe., realizowane przez Gminę Babimost
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  200 000,00  na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Podmokle Wielkie i Podmokle Małe., realizowane przez Gminę Babimost
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Wyposażenie jednostek ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego., realizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  364 695,00  na zadanie pn. Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Jednostki OSP Lubanice, Gmina Żary., realizowane przez Gminę Żary
 16. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  364 080,00  na zadanie pn. Ograniczania stref skażeń chemiczno- ekologicznych przy pomocy specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4., realizowane przez Gminę Bogdaniec
 17. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  364 080,00  na zadanie pn. Ograniczania stref skażeń chemiczno- ekologicznych przy pomocy specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4., realizowane przez Gminę Bogdaniec
 18. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  256 455,00  na zadanie pn. Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania., realizowane przez Województwo Lubuskie
 19. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  129 144,00  na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami od SUW  Krobielewko do miejscowości Wiejce, realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skwierzyna
 20. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  516 579,00  na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do SUW  Krobielewko do miejscowości Wiejce, realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skwierzyna
 21. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  385 000,00  na zadanie pn. Budowa zbiornika zapasowo-wyrównawczego na wodę czystą i pompowni wody w Płotach oraz uporząd. gospod. ściekowej dla części m. Nietkowice, poprzez wyk. kan. sanitarnej i tłocznej z przepomp. ścieków (etap III), realizowane przez POMAK Sp. z o.o. Czerwieńsk
 22. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  1 540 000,00  na zadanie pn. Budowa zbiornika zapasowo-wyrównawczego na wodę czystą i pompowni wody w Płotach oraz uporząd. gospod. ściekowej dla części m. Nietkowice, poprzez wyk. kan. sanitarnej i tłocznej z przepomp. ścieków (etap III), realizowane przez POMAK Sp. z o.o. Czerwieńsk
 23. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  111 300,00  na zadanie pn. Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją elektryczną na potrzeby budynku wielorodzinnego w Szprotawie ul. Kościuszki 23a  (A,B, C), realizowane przez Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Szprotawie
 24. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  107 000,00  na zadanie pn. Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szprotawie ul. Kościuszki 24 (A i B)., realizowane przez Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Szprotawie
 25. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  197 892,93  na zadanie pn. Zakup aparatury badawczej do nowo tworzonego laboratorium dydaktyczno- badawczego dla celów kształcenia specjalistów w zakresie ochrony zasobów naturalnych i bioróżnorodności., realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski
 26. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  655 050,00  na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubiszyn, realizowane przez Gminę Lubiszyn
 27. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  699 805,00  na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Łagowie., realizowane przez Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łagowie
 28. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  131 328,66  na zadanie pn. Zakup sprzętu ratowniczego technicznego oraz budowa garażu dla OSP Sława., realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
 29. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  89 629,69  na zadanie pn. Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu z dofinansowaniem WFOŚiGW w Zielonej Górze przy udziale środków NFOŚiGW w ramach programu usuwanie wyrobów zwierających azbest, realizowane przez Gminę Torzym
 30. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  419 799,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła
 31. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  419 799,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego- ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła
 32. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  2 324 935,00  na zadanie pn. Poprawa stanu gospodarki wodociągowej w aglomeracji Gubin., realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp.z o.o. Gubin
 33. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  330 000,00  na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Jesionka i Ujście oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jesionka - Etap I obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jesionka oraz rurociągu tłocznego, którym ścieki trafią do istniejącego układu kanalizacji w miejscowości Rudno., realizowane przez Gminę Kolsko
 34. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  1 320 000,00  na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Jesionka i Ujście oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jesionka - Etap I obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jesionka oraz rurociągu tłocznego, którym ścieki trafią do istniejącego układu kanalizacji w miejscowości Rudno., realizowane przez Gminę Kolsko
 35. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  4 000 000,00  na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żelechów, realizowane przez Gminę Łagów
 36. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  155 556,72  na zadanie pn. Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno - bytowych w Gminie Nowe Miasteczko - etap II., realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko
 37. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  360 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz ze sprzętem, realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
 38. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  694 818,92  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz ze sprzętem, realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
 39. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  292 013,25  na zadanie pn. Termomodernizacja domu szkoleniowo- wypoczynkowego Parafii Rzymskokatolickiej pw Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach, realizowane przez Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach
 40. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  642 253,89  na zadanie pn. Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie, realizowane przez Gminę Zwierzyn
 41. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  5 153 263,00  na zadanie pn. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody, realizowane przez Gminę Gozdnica
 42. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  238 000,00  na zadanie pn. Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie., realizowane przez Gminę Zwierzyn